ARCHÍV AKTUALÍT

Prerušenie vyučovania na školách a v školských zariadeniach

13.03.2020 | admin

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a v školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Zobraziť celý text »

Upozornenie pre cestujúcich autobusovou dopravou

13.03.2020 | admin

SAD upozorňuje občanov na zmenu režimu autobusovej dopravy v súvislosti s mimoriadnou situáciou a vyhlásením Ústredného krízového štábu SR.

Zobraziť celý text »

ORPZ v Trenčíne oznamuje prijatie opatrení v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov

12.03.2020 | admin

Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne oznamuje, že prijalo opatrenia v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov. Z uvedeného dôvodu žiadajú o využívanie elektronických podaní (e-mailom) alebo podaní poštou.

Zobraziť celý text »

Odvolanie Valných zhromaždení

12.03.2020 | admin

Urbárska obec Dulov, Lesné a pasienkové spoločenstvo v Bohuniciach a Lesné a pozemkové spoločenstvo a Urbárske spoločenstvo Tuchyňa vzhľadom na vzniknutú zdravotnú situáciu a zákaz usporadúvania verejných podujatí odvolávajú Valné zhromaždenia.

Zobraziť celý text »

Zrušenie verejných bohoslužieb vo farnosti Pruské

11.03.2020 | admin

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pruské na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska oznamuje veriacim, že s platnosťou od 11.03.2020 do 23.03.2020 sú všetky verejné bohoslužby zrušené.

Zobraziť celý text »

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

11.03.2020 | admin

Hlavný hygienik Slovenskej republiky vydáva usmernenie pre verejnosť o karanténe. Osoba, ktorej Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi karanténu je povinná karanténu dodržiavať, v opačnom prípade sa podľa zákona 355/2007 dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1656 eur. Zamlčanie cestovateľskej anamnézy je rovnako porušením predmetného ustanovenia a je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, a aj v takom prípade hrozí pokuta do výšky 1656 eur.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

11.03.2020 | admin

Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje opatrenia v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu prenosného opatrenia.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia

11.03.2020 | admin

Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán podľa zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje opatrenie, ktorým sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či nej povahy, a to v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020.

Zobraziť celý text »

Inštrukcie v súvislosti s výskytom koronavírusu

09.03.2020 | admin

Zverejňujeme inštrukcie v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - Marec 2020

06.03.2020 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 10. marca o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Zmena otváracích hodín obecnej knižnice

05.03.2020 | admin

Oznamujeme občanom zmenu otváracích hodín obecnej knižnice.

Zobraziť celý text »

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

03.03.2020 | admin

Okrsková volebná komisia v Dulove oznamuje výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky ktoré sa konali v sobotu 29. februára 2020.

Zobraziť celý text »

Štandardy kvality odvádzania vody za rok 2019

25.02.2020 | admin

Obec Dulov v zmysle § 9 bod č. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, zverejňuje štandardy kvality odvádzania odpadových vôd podľa § 3 ods. 1 Vyhlášky 276/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - Február 2020

19.02.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 25. februára bude v obci prebiehať zber plastov, použitých olejov, tetrapakov a kartónových a lepenkových papierov, ktoré nebývajú predmetom výkupu papiera.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - Február 2020

18.02.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 20. februára sa v obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.