ARCHÍV AKTUALÍT

Návrh VZN č. 5/2019

26.11.2019 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil Návrh VZN č. 5/2019 o organizácií miestneho referenda. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce 26. novembra. Lehota na pripomienkovanie začína plynúť 27. novembra a končí 7. decembra 2019. Návrh VZN sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dulove.

Zobraziť celý text »

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013 a Návrh VZN č. 3/2019 a 4/2019

25.11.2019 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dulov, ktorým sa stanovuje rozpočet výdavkov na rok 2020. Obecný úrad v Dulove zároveň pripravil Návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a návrh VZN č. 4/2019 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dulov. Návrhy dodatku a VZN sú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 25. novembra. Lehota na pripomienkovanie začína plynúť 26. novembra. Skončenie lehoty na pripomienkovanie je 6. decembra. Návrhy dodatku a VZN sa budú prejednávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zobraziť celý text »

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022

25.11.2019 | admin

Obecný úrad v Dulove zostavil návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022. Návrh rozpočtu bude prejednávať Obecné zastupiteľstvo v Dulove na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 2019. Návrh rozpočtu je zverejnený od 25. novembra v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Zobraziť celý text »

Vianočné trhy v Červenom Kameni

21.11.2019 | admin

Obecný úrad Červený Kameň v spolupráci s kultúrnou komisiou, Základnou a Materskou školou v Červenom Kameni Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 1. decembra 2019 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Červenom Kameni.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - November 2019

18.11.2019 | admin

Oznamujeme občanom, že v stredu 20. novembra bude v obci prebiehať zber plastov.

Zobraziť celý text »

Zámer navrhovanej činnosti

15.11.2019 | admin

Obec Dulov ako dotknutá obec týmto informuje verejnosť o predložení zámeru navrhovanej činnosti "Komplex bioplynových staníc Horovce". Navrhovaná činnosť spočíva v zmene množstva a druhového zloženia používaných surovín a zhodnocovaných odpadov na jestvujúcich prevádzkach komplexu bioplynových staníc Horovce.

Zobraziť celý text »

Kúpele v regióne 2019/2020

15.11.2019 | admin

Aj na prelome rokov 2019/2020 vás pozývame využiť zľavy pre občanov našej obce v Kúpeľoch Trenčianske Teplice. Oddýchnuť si môžete od 2.12.2019 - 23.12.2019 v pracovných dňoch a od 2.1.2020 - 29.2.2020 denne. Vstup do termálnych bazénov je obmedzený ich kapacitou, preto odporúčame včasnú rezerváciu.

Zobraziť celý text »

Katarínske zabíjačkové hody

14.11.2019 | admin

Kultúrna komisia pri Obecnom úrade v Mikušovciach v spolupráci s Obecným úrad Mikušovce a DHZ Mikušovce vás srdečne pozýva na Katarínske zabíjačkové hody, ktoré sa uskutočnia v sobotu 23. novembra 2019 na hasičskej zbrojnici v Mikušovciach.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - December 2019

14.11.2019 | admin

Oznamujeme občanom že v utorok 3. decembra 2019 bude prerušená distribúcia elektriny v časti našej obce.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie

13.11.2019 | admin

Obec Dulov príslušná podľa Čl. I ust. § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 33 ods. 1, § 119 ods. 1 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení vydáva Rozhodnutie o umiestnení stavby "11126-Dulov-Rybníky-Rozšírenie NNK" - líniová inžinierska stavba na pozemkoch v k. ú. Dulov a v k. ú. Košeca pre navrhovateľa: Stredoslovenská Distribučná a. s.. Podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona sa územné rozhodnutie oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu Obec Dulov, 018 52 Dulov 168.

Zobraziť celý text »

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do NRSR v roku 2020

05.11.2019 | admin

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29. februára 2020.

Zobraziť celý text »

Voľby do NRSR v roku 2020 - Informácia pre voličov

05.11.2019 | admin

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva Obec Dulov zverejňuje informáciu pre voličov pre voľby do NRSR, ktoré sa budú konať 29. februára 2020.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - November 2019

31.10.2019 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 6. novembra o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - November 2019

30.10.2019 | admin

Oznamujeme občanom, že v pondelok 4. novembra sa v našej obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Obec Dulov príjme do pracovného pomeru opatrovateľku

28.10.2019 | admin

Obec Dulov príjme do pracovného pomeru opatrovateľku. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Obecnom úrade v Dulove počas úradných hodín.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.