ARCHÍV AKTUALÍT

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

03.03.2020 | admin

Okrsková volebná komisia v Dulove oznamuje výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky ktoré sa konali v sobotu 29. februára 2020.

Zobraziť celý text »

Štandardy kvality odvádzania vody za rok 2019

25.02.2020 | admin

Obec Dulov v zmysle § 9 bod č. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, zverejňuje štandardy kvality odvádzania odpadových vôd podľa § 3 ods. 1 Vyhlášky 276/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - Február 2020

19.02.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 25. februára bude v obci prebiehať zber plastov, použitých olejov, tetrapakov a kartónových a lepenkových papierov, ktoré nebývajú predmetom výkupu papiera.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - Február 2020

18.02.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 20. februára sa v obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

17.02.2020 | admin

Obec Dulov ako príslušný stavebný úrad týmto oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu "11126-Dulov-Rybníky-Rozšírenie NNK" - líniová inžinierska stavba. V súlade s ustanovením § 61 ods. 4 zákona č. 51/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku sa začatie konania doručuje verejnou vyhláškou a bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dulov a Košeca. 15 dňom sa oznámenie považuje za doručené. Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia na SOU Pruské v pracovných dňoch po dohovore s p. Budayom a v rovnakej lehote možno uplatniť námietky.

Zobraziť celý text »

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Dulov

14.02.2020 | admin

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán nariaďuje konanie o začatí pozemkových úprav v k. ú. Dulov z dôvodu, že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pre nadobudnutím účinnosti zákona o pozemkových úpravách.

Zobraziť celý text »

Fašiangy 2020

03.02.2020 | admin

DHZ Dulov vás srdečne pozýva na Fašiangovú slávnosť, ktorá sa uskutoční v sobotu 8. februára 2020.

Zobraziť celý text »

Vybudovanie verejného internetu v obci Dulov

31.01.2020 | admin

Obec Dulov realizuje dopytovo-orientovaný projekt pod názvom "Vybudovanie verejného internetu v obci Dulov".

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - Február 2020

30.01.2020 | admin

Starosta obce vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 4. februára 2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Zrušenie rozhodnutia ktorým boli schválené Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

28.01.2020 | admin

Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát rozhodol vo veci právoplatného rozhodnutia Okresného úradu v Trenčíne, Pozemkového a lesného odboru o zrušení rozhodnutia, ktorým správny orgán schválil všeobecné zásady funkčného usporiadania územia projektu jednoduchých pozemkových úprav. V zmysle zákona o pozemkových úpravách sa tento oznam doručuje účastníkom JPU verejnou vyhláškou. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva Okresnému úradu Trenčín, Odboru opravných prostriedkov, pozemkovému referátu.

Zobraziť celý text »

Detský karneval 2020

27.01.2020 | admin

MŠ a ZŠ Dulov v spolupráci s rodičmi a OU Dulov vás srdečne pozývajú na "Detský karneval", ktorý sa uskutoční v piatok 7. februára 2020 v KD Dulov so začiatkom o 16.00 hod.

Zobraziť celý text »

Termíny zberu plastov na rok 2020

24.01.2020 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje občanom informatívne termíny zberu plastov v roku 2020. O zmenách termínov Vás budeme vopred informovať.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - Január 2020

24.01.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 28. januára 2020 bude v obci prebiehať zber plastov, použitých olejov, tetrapakov a kartónových a lepenkových papierov, ktoré nebývajú predmetom výkupu papiera.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - Január 2020

17.01.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v pondelok 20. januára sa v obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NRSR v roku 2020

08.01.2020 | admin

V zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do NRSR v roku 2020 zverejňujeme emailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.