ARCHÍV AKTUALÍT

Pozvánka na zasadnutie OZ - December 2019

10.12.2019 | admin

Starosta obce vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12. decembra 2019 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Úradné hodiny Obecného úradu v Dulove počas Vianočných sviatkov 2019

10.12.2019 | admin

Oznamujeme občanom úradné hodiny Obecného úradu v Dulove počas Vianočných sviatkov 2019.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na Vianočný jarmok

10.12.2019 | admin

Materská a Základná škola v Dulove v spolupráci s Obecným úradom vás pozývajú na Vianočný jarmok, ktorý sa uskutoční v piatok 13. decembra o 15.45 hod. pred Obecným úradom v Dulove.

Zobraziť celý text »

Voľby do NRSR v roku 2020 - Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie

10.12.2019 | admin

Na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do NRSR v roku 2020 zverejňujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie.

Zobraziť celý text »

Vianočná kvapka krvi

05.12.2019 | admin

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Národnou transfúznou službou organizujú "Vianočnú kvapku krvi". Darovať krv môžete 17. a 19. decembra v troch krajských nemocniciach (Myjava, Považská Bystrica, Prievidza-so sídlom v Bojniciach) a 18. decembra na Úrade TSK.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - December 2019

05.12.2019 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 10. decembra 2019 sa v našej obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v JPÚ Hrubá Niva

05.12.2019 | admin

Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor podal na Odbor opravných prostriedkov podnet na preskúmanie rozhodnutia, ktorým správny orgán schválil všeobecné zásady funkčného usporiadania územia projektu JPU v k.ú. Dulov v lokalite Hrubá Niva, z dôvodu zistenia nesprávnej interpretácie zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách. Účastníkom konania sa Oznámenie o začatí konania o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania doručuje formou verejnej vyhlášky. Oznámenie o začatí konania bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle dňa 5.12.2019 na dobu 15 dní.

Zobraziť celý text »

Návrh VZN č. 5/2019

26.11.2019 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil Návrh VZN č. 5/2019 o organizácií miestneho referenda. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce 26. novembra. Lehota na pripomienkovanie začína plynúť 27. novembra a končí 7. decembra 2019. Návrh VZN sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dulove.

Zobraziť celý text »

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013 a Návrh VZN č. 3/2019 a 4/2019

25.11.2019 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dulov, ktorým sa stanovuje rozpočet výdavkov na rok 2020. Obecný úrad v Dulove zároveň pripravil Návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a návrh VZN č. 4/2019 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dulov. Návrhy dodatku a VZN sú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 25. novembra. Lehota na pripomienkovanie začína plynúť 26. novembra. Skončenie lehoty na pripomienkovanie je 6. decembra. Návrhy dodatku a VZN sa budú prejednávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zobraziť celý text »

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022

25.11.2019 | admin

Obecný úrad v Dulove zostavil návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022. Návrh rozpočtu bude prejednávať Obecné zastupiteľstvo v Dulove na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 2019. Návrh rozpočtu je zverejnený od 25. novembra v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Zobraziť celý text »

Vianočné trhy v Červenom Kameni

21.11.2019 | admin

Obecný úrad Červený Kameň v spolupráci s kultúrnou komisiou, Základnou a Materskou školou v Červenom Kameni Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 1. decembra 2019 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Červenom Kameni.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - November 2019

18.11.2019 | admin

Oznamujeme občanom, že v stredu 20. novembra bude v obci prebiehať zber plastov.

Zobraziť celý text »

Zámer navrhovanej činnosti

15.11.2019 | admin

Obec Dulov ako dotknutá obec týmto informuje verejnosť o predložení zámeru navrhovanej činnosti "Komplex bioplynových staníc Horovce". Navrhovaná činnosť spočíva v zmene množstva a druhového zloženia používaných surovín a zhodnocovaných odpadov na jestvujúcich prevádzkach komplexu bioplynových staníc Horovce.

Zobraziť celý text »

Kúpele v regióne 2019/2020

15.11.2019 | admin

Aj na prelome rokov 2019/2020 vás pozývame využiť zľavy pre občanov našej obce v Kúpeľoch Trenčianske Teplice. Oddýchnuť si môžete od 2.12.2019 - 23.12.2019 v pracovných dňoch a od 2.1.2020 - 29.2.2020 denne. Vstup do termálnych bazénov je obmedzený ich kapacitou, preto odporúčame včasnú rezerváciu.

Zobraziť celý text »

Katarínske zabíjačkové hody

14.11.2019 | admin

Kultúrna komisia pri Obecnom úrade v Mikušovciach v spolupráci s Obecným úrad Mikušovce a DHZ Mikušovce vás srdečne pozýva na Katarínske zabíjačkové hody, ktoré sa uskutočnia v sobotu 23. novembra 2019 na hasičskej zbrojnici v Mikušovciach.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.