ARCHÍV AKTUALÍT / Výberové konanie na hlavného kontrolóra v obci Horovce

 

OBEC HOROVCE

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce H o r o v c e

 

Obec Horovce vypisuje výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE HOROVCE v súlade s § 18a ods.2 zák.č. 369/1990 o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

Kandidát na funkciu  hlavného kontrolóra obce Horovce zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami   (viď nižšie) do 08.03.2023 do 12.00 h na adresu:

 

Obec Horovce, Obecný úrad Horovce č.  94, 020 62 Horovce v uzavretej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA- NEOTVÁRAŤ!“

Prihláseným uchádzačom bude termín výberového konania oznámený písomne.

 

Požiadavky:

I. Kvalifikačné a ďalšie predpoklady podľa § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra :

-       ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie vítané

-       súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve,

-       spôsobilosť na  právne úkony v plnom rozsahu,

-       prax minimálne  rokov v oblasti samosprávy, ekonomiky alebo práva,

-       znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových pravidiel verejnej správy, zákona o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obci a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,

-       občianska a morálna bezúhonnosť

 

 

II. Náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra:

a)      osobné údaje kandidáta- meno, priezvisko(rodné meno), akademický titul, rodné číslo, bydlisko, kontaktný údaj (telefónne číslo alebo iný kontakt pre styk s úradom),

b)      súhlas so spracovaním osobných údajov kandidáta v súlade s čl. 6, bod. 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra, písomný súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania, súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný,

c)       údaj kandidáta o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

d)      profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície,

e)      čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

f)       písomnú informáciu o tom, či kandidát ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

g)      údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

III. Termín, miesto a spôsob odovzdania prihlášok:

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce písomnú prihlášku označenú heslom „ Voľba hlavného kontrolóra obce – Neotvárať „ zašle na adresu Obec Horovce, Obecný úrad, 020 62 Horovce č. 94 alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Horovciach v uzatvorenej obálke najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby.

Každému kandidátovi na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorý splnil uvedené podmienky bude oznámený termín, čas a miesto voľby.

 

 

IV. začiatok funkčného obdobia:

-       deň nástupu do práce v súlade s § 30f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

-       starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu dňa 14.04.2023 a dojedná termín nástupu do funkcie.

 

 

V. Plat hlavného kontrolóra:

- plat hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18c ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s poukazom na § 18c, ods. 2 zákona č.  369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov.

 

 

Bližšie informácie poskytne:

Mgr. Erika Staňová, starostka obce

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.