ARCHÍV AKTUALÍT / Daň z nehnuteľnosti a poplatok za odpad

Obecný úrad ako správca miestnych daní upozorňuje občanov daňovníkov, ktorí mali v roku 2022 zmeny k DzN a k dani za psa, tzn. vzniká im alebo zaniká daňová povinnosť k pozemkom, stavbám či bytom, prípadne mali zmenu účelu užívania napr. ak sa ich pozemky stali stavebnými pozemkami, kolaudovali stavby alebo nadobudli psa prípadne ho utratili, že sú povinní podať do 31. januára 2022 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti , dani za psa alebo čiastkové daňové priznanie ak už v predošlom období boli daňovníkmi.

- akúkoľvek zmenu pri určovaní výšky poplatku za komunálne odpady sú občania povinní nahlásiť do 30 dní od dňa, kedy zmena nastala, napr. zmena počtu osôb v domácnosti na trvalý resp. prechodný pobyt, narodenie dieťaťa, úmrtie člena rodiny a podobne...

- občan môže správcu poplatku do 31. januára požiadať  o zníženie poplatku za odpad z dôvodu, že sa v obci nezdržiava viac ako 90 dní za rok alebo  v obci počas roka vôbec nebýva (túto žiadosť môže podať aj rodinný príslušník). Upozorňujeme však, že žiadosť a dokladovanie  týchto skutočností musí byť podložná hodnoverným dokladom napr. pracovná zmluva, potvrdenie o ubytovaní alebo platenie poplatku v inej obci. Žiadosť doložená čestným vyhlásením nebude akceptovaná.

 Ďalej upozorňujeme, že v týchto dňoch Vám boli doručené faktúry za stočné, ktoré je najvhodnejšie platiť bankovým prevodom prípadne v hotovosti do pokladne obecného úradu

Žiadame Vás vážení občania, aby ste pri podávaní zmien miestnych daní a tiež platení stočného dodržiavali stanovené stránkové dni  - pondelok, stredu a piatok.