ARCHÍV AKTUALÍT / Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do NR SR 2016

Upozornenie: prevzatie hlasovacieho preukazu inou osobou ako voličom je možné iba na základe predloženej plnej moci (podpis na plnej moci nemusí byť úradne overený) a predloženého platného občianskeho preukazu!!!!

 

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

 

Požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu možno niekoľkými spôsobmi:

1. listinnej podobe - písomne - doručením žiadosti na adresu obecného úradu (do 15.2.2016)

2. elektronicky - zaslaním žiadosti na emailovú adresu obce: obecdulov@stonline.sk (do 15.2.2016)

3. osobne voličom (do 4.3.2016)

4. prostredníctvom splnomocnej osoby (osoba je povinná preukázať sa plnou mocou na prevzatie hlasovacieho preukazu) do 4.3.2016

 

Písomná resp. elektronická žiadosť musí obsahovať:

1.  údaje o voličovi v rozsahu: meno a priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, názov obce a súpisné číslo trvalého pobytu

2. korešpondečnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

3. resp. uviesť, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, pričom v žiadosti sa musí uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

Termíny doručenia žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

1. písomnú resp. elektronickú žiadosť musí volič doručiť najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j. najneskôr do 15. februára 2016

2. osobne voličom resp. ním splnomocnenou osobou možno o vydanie požiadať do 4. marca 2016 počas úradných hodín obce.

 

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Ak bol voličovi vydaný hlasovací preukaz a dostaví sa do volebnej miestnosti pred OVK, v zozname voličov ktorej je vyčiarknutý, musí predložiť hlasovací preukaz, inak mu OVK neumožní hlasovanie.

 

Plná moc obsahuje:

- údaje o voličovi

- údaje o splnomocnenej osobe (meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu)

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.