ARCHÍV AKTUALÍT / Výzva - zákazka s nízkou hodnotou - PD Dopravné značenie v obci Dulov

VÝZVA

zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z.

na dodanie tovaru/služieb/stavebných prác s názvom

Projektová dokumentácia - Dopravné značenie v Obci Dulov“

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: OBEC DULOV

Sídlo: 018 52 Dulov 168

IČO: 00317217

Telefón: 042 44 71 100

Kontaktná osoba: A. Kandaliková, starostka obce

E-mail: obecdulov@stonline.sk

 

2. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: obec Dulov

 

4. Podrobný opis zákazky a jej rozsah:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia na existujúcich miestnych komunikáciách v obci Dulov. Dokumentácia musí zohladňovať miestne podmienky a jej účelom bude zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na miestnych komunikáciách.

  • Predloženie vypracovanej projektovej dokumentácie na odsúhlasenie okresnému dopravnému inšpektorátu.

 

5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: jún-júl 2013

 

6. Ďalšie podmienky:
  1. ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a mene EURO

  2. cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača

  3. cenová ponuka obsahuje fotokópiu výpisu z obchodného resp. živnostenského registra, ktorým sa dokladuje oprávnenosť vykonávať práce

 

8. Kritéria na hodnotenie ponúk:

  • konečná cena vrátane DPH

 

9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

a) dňa 14.mája 2013 do 12.00 hod.

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej adrese v zalepenej obálke s heslom „Názov zákazky“

 

10. Vyhodnotenie ponúk:

Ponuky sa budú vyhodnocovať v zmysle Smernice o verejnom obstarávaní Obce Dulov v znení zmien a dodatkov.

 

 

V Dulove, 30. apríla 2013

               Antonia Kandaliková

             starostka obce

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.