ARCHÍV AKTUALÍT / Správca dane oznamuje

Obecný úrad ako správca miestnych daní upozorňuje občanov na zmeny, ktoré vyplývajú z poslednej novely zákona o miestnych daniach a z VZN o miestnych daniach na rok 2013.

 

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za predajné automaty

- daňové priznanie  sú do 31. januára povinní podať len daňovníci, ktorým nastali zmeny k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje a k dani za predajné automaty,

- daňové priznanie podávate len v prípade, že ste sa v roku 2012 stali vlastníkmi pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru a ste k 1.1.2013 zapísaní na liste vlastníctva ako vlastníci

- daňové priznanie podávate tiež v prípade, že ste v roku 2012 predali alebo darovali nehnuteľnosť a tým vám zaniklo vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru a nie ste od 1.1.2013 zapísaní na liste vlastníctva ako vlastníci

- daňové priznanie podávate ak vám vznikla či zanikla daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty alebo k dani za nevýherné hracie prístroje

 

Občan, ktorý bol daňovníkom pred 1.1.2013 a došlo u neho k zmene na dani z nehnuteľnosti,  dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje (nadobudnutie ďalšej nehnuteľnosti, zmena druhu a výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, nadobudnutie psa,  útrata psa a zmeny na iných daniach) podáva čiastkové daňové priznanie do 31.1.2013.

Čiastkové daňové priznanie nahrádza oznamovaciu povinnosť, ktorá platila do 31.12.2012 t.j. daňovník nebude u správcu dane podávať oznámenie zmien k dani ale musí podať čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy skutočnosť alebo zmeny na dani nastali.

 

Správca dane poskytne úľavu daňovníkovi, ktorý má viac ako 70 rokov a je vlastníkom stavby alebo je daňovník držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤPS. Daňovník, ktorému bola poskytnutá úľava na dani k 31.12.2012 a podmienky na uplatnenie úľavy stále trvajú, nemusí o túto opätovne žiadať. Taktiež daňovníci, ktorí dovŕšili 70 rokov nemusia o úľavu žiadať, túto im správca dane prizná automaticky. O úľavu musia požiadať iba držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤPS, ak o túto nepožiadali v predchádzajúcom období.

 

Dane sú splatné po doručení rozhodnutí daňovníkovi. T.z. daň za psa už nie je splatná do konca januára ako tomu bolo do 31.12.2012.

 

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

- akúkoľvek zmenu pri určovaní výšky miestneho poplatku za komunálne odpady sú občania povinní nahlásiť do 30 dní od dňa, kedy zmena nastala - zmena počtu osôb v domácnosti na trvalý resp. prechodný pobyt, narodenie dieťaťa, úmrtie člena rodiny ...

- občan môže správcu poplatku do 31 januára požiadať  o zníženie poplatku za odpad z dôvodu, že sa v obci nezdržiava viac ako 90 dní za rok alebo  v obci počas roka vôbec nebýva (túto žiadosť môže podať aj rodinný príslušník)

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.