ARCHÍV AKTUALÍT / Výberové konanie na hlavného kontrolóra v Tuchyni

OBEC T U CH Y Ň A

vypisuje výberové konanie na funkciu 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE TUCHYŇA

 

v súlade s § 18a ods. 2 zák. c. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Tuchyňa zašle alebo odovzdá

písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) 

do 22. 10. 2012 do 16,00 hod.

na Obecnom úrade Tuchyňa č. 205, 018 55 v uzavretej obálke označenej

Voľba hlavného kontrolóra, NEOTVÁRAŤ!"

 

Výberové konanie sa bude konať 24.10.2012 o 17,00 hod. na obecnom úrade v Tuchyni.

 

Požiadavky:

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
  • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve,
  • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3mesiace,
  • znalosť základných noriem samosprávy.
 

Všeobecné podmienky:

  • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti,
  • jeho pracovný úväzok je 2 hodiny týždenne,
  • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie  v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce,
  • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.