AKTUALITY/ OZNAMY

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie

13.11.2019 | admin

Obec Dulov príslušná podľa Čl. I ust. § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 33 ods. 1, § 119 ods. 1 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení vydáva Rozhodnutie o umiestnení stavby "11126-Dulov-Rybníky-Rozšírenie NNK" - líniová inžinierska stavba na pozemkoch v k. ú. Dulov a v k. ú. Košeca pre navrhovateľa: Stredoslovenská Distribučná a. s.. Podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona sa územné rozhodnutie oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu Obec Dulov, 018 52 Dulov 168.

Zobraziť celý text »

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do NRSR v roku 2020

05.11.2019 | admin

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29. februára 2020.

Zobraziť celý text »

Voľby do NRSR v roku 2020 - Informácia pre voličov

05.11.2019 | admin

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva Obec Dulov zverejňuje informáciu pre voličov pre voľby do NRSR, ktoré sa budú konať 29. februára 2020.

Zobraziť celý text »

Obec Dulov príjme do pracovného pomeru opatrovateľku

28.10.2019 | admin

Obec Dulov príjme do pracovného pomeru opatrovateľku. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Obecnom úrade v Dulove počas úradných hodín.

Zobraziť celý text »

Voľby do NRSR v roku 2020 - Zverejnenie informácie

22.10.2019 | admin

Obec Dulov na základe vyhlásenia Volieb do NRSR v roku 2020 zverejňuje e-mailovú adresu, na ktorú môžu voliči zasielať žiadosť o voľbu poštou.

Zobraziť celý text »

Územný plán obce Dulov - Záverečné stanovisko

22.10.2019 | admin

Obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie - Obec Dulov - v zmysle § 14 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov zverejňuje Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Dulov". Do záverečného stanoviska možno nahliadať, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie na Obecnom úrade v Dulove počas úradných hodín.

Zobraziť celý text »

"Podpora opatrovateľskej služby v obci Dulov"

18.10.2019 | admin

Obec Dulov realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom "Podpora opatrovateľskej služby v obci Dulov", ktorý je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje. Obdobie realizácie projektu: 10/2019 - 11/2021

Zobraziť celý text »

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

18.02.2019 | admin

Štátna veterinárna a potravinová správa SR podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Zobraziť celý text »

Zmena otváracích hodín

27.03.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 29. marca 2018, bude Obecný úrad otvorený od 7.00 hod. do 12.00 hod.

Zobraziť celý text »

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítame Vás na internetovej stránke obce Dulov.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Veríme, že Vám poskytneme zaujímavé informácie z jej histórie i súčasnosti, informácie zo športu, kultúry, školstva, záujmovej činnosti.

Niekoľko faktov na úvod

Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Okolo obce Dulov sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Z hľadiska administratívno-právneho patrí obec do okresu Ilava a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozloha územia je 553,4 hektárov.

Obec Dulov vznikla v minulom storočí spojením dvoch častí – Dulova a Novej Vsi.

Doteraz prvá známa písomná zmienka o Dulove je z roku 1259 – vtedajší názov Dulow. Názov Dulov sa ustálil od roku 1927. Z územia Dulova zatiaľ nepoznáme výraznejšie archeologické nálezy. Hovoriť teda môžeme až o osídlení v historickej dobe. V roku 1259 sa už uvádza „terra Dulo“ (zem Dulov). Dulov bol typickou zemianskou dedinou, od začiatku ho vlastnili viaceré zemianske rody.

Od dávnych čias boli obyvateľmi Dulova Slováci, iba sem-tam tu našli domov ľudia z Moravy a dolných zemí.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.