AKTUALITY/ OZNAMY

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 11126-Dulov-Rybníky-Rozšírenie NNK

18.03.2020 | admin

Obec Dulov ako príslušný stavebný úrad vydala stavebné povolenie stavebníkovi Stredoslovenská distribučná, a. s. na stavbu "11126-Dulov-Rybníky-Rozšírenie NNK" - líniová inžinierska stavba. Stavebné povolenie sa účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou. V 15 deň vyvesenia sa stavebné povolenie považuje za doručené.

Zobraziť celý text »

Ústredný krízový štáb prijal preventívne opatrenia

13.03.2020 | admin

Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu tvrdé preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých činností nášho života.

Zobraziť celý text »

Upozornenie pre cestujúcich autobusovou dopravou

13.03.2020 | admin

SAD upozorňuje občanov na zmenu režimu autobusovej dopravy v súvislosti s mimoriadnou situáciou a vyhlásením Ústredného krízového štábu SR.

Zobraziť celý text »

ORPZ v Trenčíne oznamuje prijatie opatrení v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov

12.03.2020 | admin

Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne oznamuje, že prijalo opatrenia v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov. Z uvedeného dôvodu žiadajú o využívanie elektronických podaní (e-mailom) alebo podaní poštou.

Zobraziť celý text »

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

11.03.2020 | admin

Hlavný hygienik Slovenskej republiky vydáva usmernenie pre verejnosť o karanténe. Osoba, ktorej Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi karanténu je povinná karanténu dodržiavať, v opačnom prípade sa podľa zákona 355/2007 dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1656 eur. Zamlčanie cestovateľskej anamnézy je rovnako porušením predmetného ustanovenia a je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, a aj v takom prípade hrozí pokuta do výšky 1656 eur.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

11.03.2020 | admin

Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje opatrenia v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu prenosného opatrenia.

Zobraziť celý text »

Inštrukcie v súvislosti s výskytom koronavírusu

09.03.2020 | admin

Zverejňujeme inštrukcie v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku.

Zobraziť celý text »

Zmena otváracích hodín obecnej knižnice

05.03.2020 | admin

Oznamujeme občanom zmenu otváracích hodín obecnej knižnice.

Zobraziť celý text »

Štandardy kvality odvádzania vody za rok 2019

25.02.2020 | admin

Obec Dulov v zmysle § 9 bod č. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, zverejňuje štandardy kvality odvádzania odpadových vôd podľa § 3 ods. 1 Vyhlášky 276/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zobraziť celý text »

Vybudovanie verejného internetu v obci Dulov

31.01.2020 | admin

Obec Dulov realizuje dopytovo-orientovaný projekt pod názvom "Vybudovanie verejného internetu v obci Dulov".

Zobraziť celý text »

Termíny zberu plastov na rok 2020

24.01.2020 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje občanom informatívne termíny zberu plastov v roku 2020. O zmenách termínov Vás budeme vopred informovať.

Zobraziť celý text »

"Podpora opatrovateľskej služby v obci Dulov"

18.10.2019 | admin

Obec Dulov realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom "Podpora opatrovateľskej služby v obci Dulov", ktorý je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje. Obdobie realizácie projektu: 10/2019 - 11/2021

Zobraziť celý text »

Zmena otváracích hodín

27.03.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 29. marca 2018, bude Obecný úrad otvorený od 7.00 hod. do 12.00 hod.

Zobraziť celý text »

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítame Vás na internetovej stránke obce Dulov.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Veríme, že Vám poskytneme zaujímavé informácie z jej histórie i súčasnosti, informácie zo športu, kultúry, školstva, záujmovej činnosti.

Niekoľko faktov na úvod

Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Okolo obce Dulov sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Z hľadiska administratívno-právneho patrí obec do okresu Ilava a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozloha územia je 553,4 hektárov.

Obec Dulov vznikla v minulom storočí spojením dvoch častí – Dulova a Novej Vsi.

Doteraz prvá známa písomná zmienka o Dulove je z roku 1259 – vtedajší názov Dulow. Názov Dulov sa ustálil od roku 1927. Z územia Dulova zatiaľ nepoznáme výraznejšie archeologické nálezy. Hovoriť teda môžeme až o osídlení v historickej dobe. V roku 1259 sa už uvádza „terra Dulo“ (zem Dulov). Dulov bol typickou zemianskou dedinou, od začiatku ho vlastnili viaceré zemianske rody.

Od dávnych čias boli obyvateľmi Dulova Slováci, iba sem-tam tu našli domov ľudia z Moravy a dolných zemí.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.